لوگو نبات مهرچی

برای این لوگو دو اتود زده شده..که یکی از اتود ها رو به شکل مهر دراوردیم برگرفت از اسمشون ه مهرچی بوده